Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete töötlemine Valga Gümnaasiumis

Valga Gümnaasiumi kui Haridus- ja Teadusministeeriumi allasutuse tegevus on avalik. Tegevuse käigus töötleme isikuandmeid õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmiseks. Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad isiku tuvastada. Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming. Järgnevalt on esitatud teave isikuandmete töötlemise põhimõtete kohta Valga Gümnaasiumis (edaspidi gümnaasiumis) ning isiku õiguste kohta enda andmetega tutvumisel.

Alljärgnev teave ei hõlma:

  • isikuandmete töötlemist veebilehtedel, millele Valga Gümnaasiumi veebilehel viidatakse, kuid mida ei halda gümnaasium (välislingid);
  • juriidiliste isikute ja asutuste andmete töötlemist ning füüsilise isiku andmete töötlemist, kui andmeid töödeldakse seoses tema ametikohustusega.

Õpilaste andmete töötlemine

Õpilaste isikuandmeid kogutakse ulatuses, mis on seadusega ette nähtud ning vajalikud haridusteenuse osutamiseks ning õppetöö korraldamisega seotud ülesannete täitmiseks. Õpilastega seotud dokumentatsioonile on seatud juurdepääsupiirang ning neid andmeid kolmandatele isikutele ei avaldata. Dokumente väljastatakse ainult asutustele ja isikutele, kellel on otsene seadusest tulenev õigus neid küsida. Kui soovime kajastada õpilaste kohta õppetööalaseid tegemisi iseloomustavaid tekste (tunnustused, saavutused), pilte või videoid gümnaasiumi veebilehel või meediakanalites (näiteks Facebook, Instagram), küsime kuni 18aastase õpilase vanema või seadusliku esindaja kirjalikku nõusolekut.

Isikuandmete töötlemine kirjavahetuse, avalduse, taotluse ja muu dokumendi alusel

Teie isikuandmeid töödeldakse ulatuses, mis on lubatud õigusaktidega ja on vajalik teie esitatud dokumendi menetlemiseks. Avaliku teabe seaduse kohaselt registreeritakse kirjavahetuse andmed avalikus dokumendiregistris (EKIS). Juhul, kui teie saadetud kiri sisaldab avalikustamisele mittekuuluvaid andmeid, määratakse see registrisse kandmisel asutusesiseseks kasutamiseks. Eraisikust kirjasaatja või -saaja nime ja kirja sisu ei avalikustata. Samuti ei märgita dokumendi avalikus vaates pealkirja selliselt, et selle järgi saaks pöörduja tuvastada.

Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitab gümnaasium viis aastat. Tähtaja ületanud dokumendid kuuluvad üldjuhul hävitamisele.

Juurdepääsupiiranguga dokumente väljastatakse ainult neile asutustele ja isikutele, kellel on otsene seadusest tulenev õigus neid küsida (nt kohtueelne menetleja või kohus). Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduses.

Viide:

Vabale ametikohale kandideerimine

Tööle kandideerimisel töödeldakse teie esitatud isikuandmeid, et hinnata teie sobivust vastavale ametikohale. Vajadusel võib kandidaadi kohta koguda täiendavat teavet avalikest allikatest. Kandidaadil on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused ning vastuväited. Gümnaasium eeldab, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud õiguse enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et gümnaasium nende poole teabe saamiseks pöördub.
Kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Valga Gümnaasiumi veebilehe külastamine

Gümnaasiumi veebilehe külastamisel salvestatakse teie kasutatava arvuti internetiaadress (IP-aadress), veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversioon ning külastamise aeg. IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega. Andmeid kogutakse selle kohta, millist gümnaasiumi veebilehe osa külastatakse ja kui kaua seal viibitakse. Kogutud andmeid kasutatakse külastusstatistika tegemiseks, et selle põhjal kooli veebilehte arendada ja külastajale mugavamaks muuta.

Valga Gümnaasiumi veebileht kasutab püsivaid ja seansiküpsiseid selleks, et pakkuda paremat kasutajakogemust. Küpsised võivad olla loodud ka erinevate väliste teenusepakkujate poolt, kelle abil täiustame oma veebilehte (näiteks Facebook või Google). Kasutajad loetakse küpsistega nõustunuks, kui veebilehitseja seadistustes on lubatud küpsised. Kui nendega ei nõustuta, siis võivad mõned veebilehe funktsioonid olla piiratud.

Suhtlusvõrgustiku Facebook kasutamine
Gümnaasiumi Facebooki lehekülje kasutamiseks on tehtud järgmised seadistused:
● lehekülg on kõigile nähtav;
● töökeeleks on eesti keel;
● rakendatakse postitaja sõnumi sisu automaatse filtreerimise seadistust (st Facebook tõkestab automaatselt üldteada solvavaid väljendeid sisaldavate postituste avaldamise (seadistus Profanity Filter – keskmine));
● inimesed saavad kooliga Facebooki vahendusel privaatselt ühendust võtta;
● kõigil on võimalik viidata kooli Facebooki leheküljele ja selle avalikule sisule (tag’imine).

Facebooki kogutud kasutusstatistika andmed saadakse anonüümsel kujul. Täpsemalt saab selle kohta lugeda Facebooki andmepoliitikast ja küpsiseid puudutavatest eeskirjadest.

Andmete säilitamine

Säilitame teie andmeid kas dokumendi säilitustähtaja möödumiseni või nii kaua, kui seda on vaja seadusest tuleneva ülesande täitmiseks või seadusest tuleneva nõude aegumistähtaja möödumiseni.

Arhiiviväärtuseta andmeid töödeldakse säilitustähtaja möödumiseni. Arhiiviväärtuslikud andmed antakse säilitamiseks üle avalikku arhiivi ning üleantud andmete töötlemine lõpetatakse.

Seoses andmete töötlemisega on teil õigus:

  • saada teavet, milliseid isikuandmeid on gümnaasium teie kohta kogunud ja kuidas neid töödeldakse. Teabe saamiseks tuleb koolile esitada allkirjastatud taotlus;
    ● nõuda oma andmete parandamist, kui need on muutunud või muul põhjusel ebakorrektsed, puudulikud või väärad;
    ● nõuda oma andmete kustutamist või piiramist, kui isikuandmete töötlemiseks ei ole (enam) õiguslikku alust;
    ● pöörduda oma õiguste kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

Muu info

Gümnaasium ei müü, rendi ega üüri teie isiklikke andmeid teistele. Gümnaasium ei jaga teie isiklikke andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad seadused või kui seda on vaja teile õppe- ja kasvatustöö tugiteenuste osutamiseks (nt toitlustus, e-õpilaspilet, õppeinfosüsteem).

 

 

Kontakt:

Andmekaitse spetsialist Julia Teder-Astahovs

julia.teder@valgagym.ee, tel 766 3830