Sisseastujale

Sisseastujale

Valga Gümnaasiumi õpilase vastuvõtmise tingimused ja kord

Vastuvõtt vabadele õppekohtadele

Vastavalt dokumendile „Valga Gümnaasiumi õpilase vastuvõtmise tingimused ja kord“ (kättesaadav SIIN) toimub vastuvõtt vabadele õppekohtadele järgmiselt:

 • Vabade õppekohtade olemasolul võtab kool õpilasi vastu varasemate õpitulemuste ja vestluse põhjal.
 • Vastuvõtu otsustab direktor käskkirjaga.
 • Õpingute jooksul teisest koolist tulnud õpilase vastuvõtmisel esitatakse järgmised dokumendid:
  • avaldus;
  • põhihariduse omandamist tõendav dokument (põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht);
  • isikut tõendav dokument;
  • tervisekaart või ametlikult kinnitatud väljavõte tervisekaardist;
  • sünnitunnistus
  • ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
  • eelmise kooli direktori või õppejuhi allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus või õpinguraamat jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
  • eelmise kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus või õpinguraamat ning hinneteleht jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeperioodi kestel.

 

Lisainfo: Valga Gümnaasiumi õppejuhilt Triinu Ugurilt (triinu.ugur@valgagym.ee, 5557 0872).

Miks õppida Valga Gümnaasiumis?