Valga Gümnaasiumi õpilasesindus koostöös Valga Gümnaasiumi juhtkonnaga töötas välja õpilase õppekavavälist tegevust valikkursusena arvestava statuudi, mis võimaldab avardada õpilase valikuvõimalusi ning toetada õpilase eneseteostust tema arenguvajadustest lähtuvalt. Valikkursuse arvestamise kõrval töötati dokumendi lisana välja ka Valga Gümnaasiumi õpilaspass.

Miks on kasulik panustada pärast tunde?

 • Saab proovida erinevaid tegevusi, õppida tundma oma tugevaid külgi ja hinnata erinevat laadi tegevuste ja valdkondade sobivust.
 • Saab uue töökogemuse, teadmisi ja oskuseid ning tekitada või säilitada tööharjumust.
 • Saab tehtud tegevusi ja õpitut kajastada õpilaspassis ning selle omakorda ära märkida CV-s või ette näidata ülikooli ja tööle kandideerimisel.

Kuidas saada õpilaspassi ja mida seal kajastada?

 • Õpilaspassi tuleb kirja panna vabatahtlikus korras väljaspool koolitunde koolieluga seotud tegemisi, nende raames omandatud oskusi ja teadmisi (näiteks mõne sündmuse korraldamisel kaasa aitamine, mõne projekti algatamine, läbiviimine, selle meeskonnas osalemine jms) ning eneseanalüüs õpitule.
 • Õpilaspassis peab olema tegevuse juhendaja hinnang vabatahtlikule ning tema hakkamasaamisele ülesannetega.
 • Õpilaspassi vahelehed saad alla laadida siin.
 • Õpilaspassi on võimalik saada ka ilma valikkursust arvestamata, juhul kui:
  • ei soovita kolme õppeaasta täitudes tunnistusele kirja saada valikkursust;
  • ei saa kolme õppeaasta täitudes kokku vajaminevaid tunde.

Kuidas arvestada valikkursust?

 • Kolme õppeaasta jooksul tuleb panustada vähemalt 90 vabatahtlikku tundi väljaspool koolitunde koolieluga seotud tegevustes, sealjuures: panusena arvestatakse
  koolielu arendamise ja edendamisega seotud tegevusi, mille tulemustest saavad osa teised koolipere liikmed. Väljaspool kooli panustamine, näiteks osalemine spordivõistlustel, noortekeskuse töös vms, ja tegutsemine õppetöö osana võetavatel üritustel, näiteks õpetajate päev, abiturientide lõpupidu, rebaste päev, jõulupidu, ei lähe arvesse. Väljaspool kooli panustamist saab kajastada Tankla vabatahtliku passis.
 • Valikkursuse „Rekreatsioonikorraldus“ arvestamist tuleb tõendada spetsiaalse õpilaspassi täitmisega, mille täidetavad vahelehed on leitavad siin.
 • Õpilaspass tuleb esitada 90 vabatahtliku tunni täitumisel õppejuhi poolt moodustatud komisjonile, mille põhjal komisjon otsustab õpilase panuse ja tehtud tegevuse arvestamise valikkursusena.